Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Konkurrence om struktur - og bebyggelsesplan ved Vollerup

- Haveboliger i samspil med dyrkningsarealer og landbrug

(I samarbejde med ark. Hans Møller)

Tildelt 2. præmie i konkurrencen.

Konkurrenceforslaget viser, hvordan et stort antal parcelhuse (ca. 1200) kan indpasses i det åbne land, samtidig med at en stor del af området fortsat kan anvendes til landbrugsformål.

I områdets nordvestlige del ligger en mindre landsby, Vollerup, der foreslås udbygget med tæt-lav gårdbebyggelse, håndværkerparceller samt privat service og beskyttede boliger.

Landsbyen får således karakter af et nærcenter, hvor den nye bebyggelse forbinder den eksisterende landsby- bebyggelse med de nye parcelhusområder og samtidig styrker hele områdets selvstændighed.

Hele byområdet er disponeret som en ringby, der omkranser et stort sammenhængende landbrugsareal.

Samtlige boligområder bliver således orienteret ens, idet også ringbyens periferi grænser op til dyrkede arealer.

 

Gennem en intern fordelingsvej opnås en ensartet trafikbetjening af samtlige boligområder via korte stam- og boligveje.

Byenheden fremtræder som en enhed, klart afgrænset og placeret mellem områdets mest karakteristiske landskabselementer, skovene og bakkedragene.

Parcelhusbebyggelsen består af klart definerede områder med 25-30 boliger i hvert område.

Hvert boligområde er igen underdelt i 4-6 huse omkring et fælles adgangsareal.

Adgangsarealerne er orienteret ud mod et større fælles friareal for hele boliggruppen, som kan kan anvendes til nyttehaver, frugttræer, drivhuse og lign. samt til fælles rekreative formål.

De fælles friarealer er orienteret ud mod landbrugsarealerne, således at der bliver et differentieret samspil mellem de forskellige arealtyper: fra de private haver over de fælles friarealer til de egentlige dyrkningsarealer.

Hermed opnås en optimal sammenhæng med og tilknytning til det landskab husene ligger i.