Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Konkurrence om del af bycentret i Skjern / Skjern banegårdsplads

 - Nye byrum , nye bygninger til handel og bolig, trafikforbedring

 

Konkurrenceforslaget omfatter en regulering af arealerne omkring banegården samt det nord-syd gadeforløb forbi banegården.

Hensigten er at etablere nogle klart definerede by- og gaderum samt at regulere trafikken, således at området fredeliggøres til gavn for fodgæn- gertrafikken.

Gadeforløbet gøres til et sluttet gaderum og arealet foran banegården gøres til et egentligt pladsrum i sammenhæng med torvet overfor banegården.

De nye byrum etableres ved hjælp af to vinkelbebyggelser - én nord for og én syd for banegården. 

Bag den ene vinkelbebyggelse placeres rutebilstationen, således at dette store og pladskrævende trafikareal får sit eget rum, klart adskilt fra de øvrige gade- og pladsrum.

Bagom banegården anlægges en centerringgade, som fjerner den gennemkørende trafik fra området, og som giver adgang til rutebilstationen og p-pladser bag bygningerne i gadeforløbet.

Gadeforløbet omdannes til en miljøprioriteret sivegade ved hjælp af trafikdæmpende foranstaltninger og ny beplantning.

 
 

Gadens tværprofil indrettes således, at der hele tiden er 2 kørebaner adskilt af en midterhelle, samt en parkeringsbane skiftevis i gadens ene og anden side, hvorved kørebanerne for et "slynget" forløb.

Den nye bebyggelse er i 2 etager med butikker i stueetagen og boliger på 1. sal.

I stueetagen brydes facaden af arkade- stykker som udsparringer i bygningerne, der overflødiggør opsætning af mange forskelligartede baldakiner.

Banegårdspladsen åbner sig i retning af den eksisterende bebyggelse og inddrager det eksisterende hjørnehus med sit markante tårn i pladsrummet.

Modsvarende dette tårn opstilles et fritstående tårn på den anden side af gaden, således at man får en portvirkning ved pladsen.

Ved samtidig at forskyde tårnet ud mod gaderummet gøres opmærksom på pladsrummet, når men færdes i gaden.